FAQ Hovedavtalen

Ofte stilte spørsmål om Hovedavtalen

Hovedavtalen omtales også som den tillitsvalgtes avtale.
Men hovedavtalen tar også for seg permitteringer, VO, HVO, KHVO, AMU og kontrolltiltak m.m.
Finner du ikke svaret under her, kontakt din tillitsvalgt eller klubbkontoret.

FAQ kategorier

image_sidebar_document

På hver arbeidsplass hvor SAFE har medlemmer skal det velges plasstillitsvalgte
for de organiserte arbeidstakerne. Lokalt kan det avtales at det velges tillitsvalgt
for ressurspoolen/kompetansepoolen hvor medlemsgrunnlaget og poolens størrelse tilsier det.

Det vil si at alle forbund som er del av hovedavtalen og som organiserer arbeidstakere om bord, kan være representert med sine tillitsvalgte.

Størrelsen på fagforeningens styre avtales mellom de lokale parter og skal gjenspeile de
ansattes demokratiske rettigheter slik at antallet styremedlemmer tilpasses bedriftens
størrelse.
Et fagforeningsstyre med rettigheter etter Hovedavtalen skal ikke kunne overstige 12
medlemmer.

Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov.

Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer.

Vedtekter omtales gjerne som paragrafer, og kan i mange tilfeller sammenlignes med lov- og regelverk som gjelder i samfunnet ellers da dokumentene kan omtale retter, straffesanksjoner og andre regler som et samfunn drives av.

(ref. jusleksikon)

Tillitsvalgte skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere på innretningen, med
erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold. De skal så vidt mulig velges blant arbeidstakere
som har arbeidet i bedriften de to siste år.

Da utgår vervet. Crewet må velge en ny tillitsvalgt.
Hvis en tillitsvalgt slutter i bedriften, opphører alle verv.

Ja. Du må melde i fra til klubbkontoret så snart som mulig og før det er gått 14 dager. Vi sørger for at du blir registrert i bedriften og SAFE sentralt.

Bedriften skal innen 14 dager ha skriftlig melding med navnene på de som er valgt som
tillitsvalgt og tilsvarende for de bedriftstillitsvalgte. En arbeidstaker kan ikke kreves
anerkjent som tillitsvalgt før slik melding er gitt.

Ja.
Pkt. 4.9 i hovedavtalen sier: 

Fagforeningen kan avholde ett 2-dagers årsmøte og en 2-dagers tillitsvalgtkonferanse i
løpet av året. Til årsmøte og tillitsvalgtkonferansen møter fagforeningens
styremedlemmer og de plasstillitsvalgte.

Pkt. 4.10: Merknad:
Partene understreker så sterkt de kan viktigheten av at slike forespørsler tas opp med
bedriften så tidlig som mulig for at blant annet vikar skal kunne fremskaffes.

Alle tillitsvalgte må ta tilbørlig hensyn til at virksomheten ikke lider skade og at maskiner
ikke blir stoppet i sin regulære drift.

Pkt. 4.11 Møter i arbeidstiden
Når de plasstillitsvalgte i forståelse med den lokale ledelse, eller AU i forståelse med
bedriften, er av den oppfatning at særlig viktige saker ved den enkelte arbeidsplass eller
bedrift krever omgående behandling, skal det gis adgang til å holde møter i arbeidstiden
uten trekk i lønn, når ikke særlig viktige arbeidsmessige hensyn hindrer det. Hvis lokal
ledelse og/eller bedriften avviser en anmodning om å få holde møter som nevnt i dette
punkt, kan de tillitsvalgte kreve å få skriftlig begrunnelse for avslaget.

4.12 Arbeidsgivers representant på arbeidsplassen
Bedriftens øverste leder på arbeidsplassen er bedriftens representant som tillitsvalgte
kan henvende seg til når annet ikke er meddelt. Hvis øverste leder ikke umiddelbart kan
ta stilling til henvendelsene fordi han vil foreta nærmere undersøkelser, skal han foreta
disse umiddelbart.

Ta også kontakt med klubbkontoret hvis du trenger noen innput, hjelp til forberedelser osv.

4.17 Plasstillitsvalgtes rett til å forlate arbeidet
De øvrige tillitsvalgte skal også uhindret kunne utføre sitt tillitsverv. Med tillatelse fra sin
nærmeste overordnete kan de i denne forbindelse forlate sin arbeidsplass.

Ta straks kontakt med klubbkontoret!

4.18 Forflytning av tillitsvalgte
(utheving påført av red. for å vise viktige punkt).

Forflytning av tillitsvalgte skal bare skje når det er nødvendig av driftsmessige årsaker.

Før endring finner sted, skal vedkommende tillitsvalgte og den lokale foreningen
orienteres om endringen og årsaken til den.

Ved permanent forflytning (avtale uten tidsbegrensning) skal vedkommende tillitsvalgt og
fagforeningen orienteres om endringen og årsaken til denne minst fire uker før forflytning,
slik at eventuell uenighet kan protokolleres og tas opp med SAFE. For øvrig gjelder
hovedavtalens pkt 8.3 siste avsnitt tilsvarende.

Ta straks kontakt med klubbkontoret!

4.21 Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt.

Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uten saklig grunn. Forhold som har
oppstått i forbindelse med den tillitsvalgtes legitime utførelse av tillitsvervet anses ikke å
være saklig grunn. I tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til,
skal det legges vekt på den spesielle stilling tillitsvalgte har i bedriften. Ved oppsigelse
grunnet nedbemanning skal den tillitsvalgtes situasjon og rolle tas med i protokollen, jf
pkt 8.3.

Arbeidsmiljøloven tar i hovedsak opp hvilken rett en har til skriftlig melding og arbeidsgivers lønnsplikt. Hovedavtalen tar mer for seg hvordan permitteringen gjennomføres:

9.1 Vilkår
Permittering kan foretas:
1 Når partene har truffet avtale om det i samsvar med punkt 4.4.
2. Når ulykker, naturhendinger eller andre uforutsette hendinger nødvendiggjør at
driften helt eller delvis må innstilles.
3. Når konflikt som omfatter en del av bedriftens arbeidstakere medfører at andre
arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.
4. Når saklig grunn ellers gjør det nødvendig for bedriften. Manglende beskjeftigelse
kan være saklig grunn, konf. dog pkt. 9.4.

9.2 Prinsipper
Under ellers like forhold foretas permitteringer etter bedriftsansiennitet i bedriften innen
det enkelte tariffområdet på norsk sokkel. Denne bestemmelse er ikke til hinder for bruk
av rullerende permittering.

Bedrifter som innen samme tariffområde på norsk sokkel har flere innretninger, eventuelt
har oppdrag på flere innretninger, skal omplassere ansatte til de andre innretningene, om
nødvendig til fortrengsel for ansatte med kortere ansiennitet på de andre innretningene.

Dette gjelder ikke dersom bedriften på permitteringstidspunktet sannsynliggjør at
permitteringstiden vil bli av kortere varighet enn 12 uker. I slike tilfeller kan permittering
iverksettes på angjeldende innretning alene. Dersom det på et senere tidspunkt viser
seg at permitteringstiden likevel vil bli av lengre varighet enn 12 uker, skal bedriften, med
mindre partene blir enige om noe annet, umiddelbart omplassere permitterte med lengst
ansiennitet, om nødvendig til fortrengsel for ansatte med kortere ansiennitet på de andre
innretningene.

9.8 Tilknytning til arbeidsgiver
Når arbeidstakere i samsvar med disse bestemmelser er permittert, er de fortsatt knyttet
til bedriften og har rett og plikt til å begynne i bedriften igjen så lenge arbeidsforholdet
ikke er formelt oppsagt etter ellers gjeldende regler.

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved