FAQ HMS – VO

Ofte stillte spørsmål , HMS - Verneombud (VO)

hvis du ikke finner svaret under her, kontakt klubbens HMS ansvarlig på e-post: dagen@dagen.no
eller kontakter klubbkontoret.

FAQ kategorier

image_sidebar_document

Det kan f.eks. velges under sikkerhetsmøte om bord. Hvis ingen vil påta seg vervet kan arbeidsgiver utpeke ett verneombud.

Det er et lovkrav om at verneombud skal ha opplæring/ kurs på 40 timer. Dette tas i friperioden.
Det er også kommet interaktive kurs som tilfredsstiller lovkravet. Det tar du på PC osv.

 

Ja, du får betalt ordinær timelønn for hver kursdag du tar på friperioden (normalt 8 timer pr dag.). For interaktive kurs, har kurs eier satt en estimert tid for gjennomføring av kurset. 

Ja, det er satt 1,5 time overtid pr uke som du fører på timelisten. I tillegg får du overtid for medgått tid til møter og annet arbeid du må stille på i din fritid om bord. 

Har du mye arbeid du må ta på fritiden, kan du ta det opp med ledelsen om bord og evt. avtale et timeantall, evt. at du fristilles i arbeidstiden for å ta VO arbeid som haster.

11.6 Godtgjørelse verneombud (hovedavtalen)
Verneombud skal ha overtidsbetaling i samsvar med gjeldende overtidssatser når de må
påta seg vernearbeid utenfor ordinær arbeidstid. Dette gjelder ikke opplæringskurs.

Valgperioden er 2 år. Vervet faller kun bort hvis du ikke lengre jobber inne det valgte verneområdet eller slutter i bedriften. En kan stille til gjenvalg etter perioden eller avslutte.

  • Som verneombud skal du ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (både mellom kollegaer og mellom arbeidstaker og ledelse om bord).
  • Du skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i lov- og regelverket (AML-Ptil).
  • Være med på sikkerhetsrunder
  • Møter med bedriften ved planlegging og tilrettelegging arbeid og utstyr.
  • Delta på AMU
  • Godkjenne overtidsbruk (eks. stå tre uker om bord..) m.m

Ta straks kontakt med klubbkontoret!

11.2 Forflytting av verneombud
(utheving gjort av red. får å vise viktige punkt).

Forflytning av verneombud skal bare skje når det er nødvendig av driftsmessige årsaker.
Før endringen finner sted, skal vedkommende verneombud orienteres om endringen og
årsaken til den.

Ved permanent (avtale uten tidsbegrensning) forflytning skal vedkommende verneombud
og fagforeningen orienteres om endringen og årsaken til denne minst fire uker før
forflytning,
slik at eventuell uenighet kan protokolleres og tas opp med SAFE.

Ja. Men taushetsplikten stenger ikke for å melde i fra om kritikkverdige forhold. Taushetsplikt er spesielt viktig i saker som omhandler person saker.

Ja. Dersom du mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.
Arbeidet må bare stanses i det omfang du som verneombud anser det nødvendig for å avverge fare.

Ja. Oppgaveområdene er i utgangspunktet forskjellige, men det kan være en styrke å være under begge hattene. Ellers er et samarbeid med den  tillitsvalgte å anbefale.

 I tillegg til Hovedavtalen kap. 11, har Verneombud  en sterke ramme å jobbe etter; lovverk- Arbeidsmiljøloven (AML) og regelverket til Petroleumtilsynet.

Verneombudet finner også sin beskyttelse i disse, i tillegg også i Hovedavtalen for NR området.

Hovedavtalen 11.8 Valg av koordinerende hovedverneombud
For å koordinere vernetjenesten i bedrifter hvor det er flere hovedverneombud, kan det
velges koordinerende hovedverneombud (KHVO) med rettigheter som HVO etter
arbeidsmiljølovens bestemmelser og punkt 11.7.

Spesielt i bedrifter med flere enheter innen hovedavtalens virkeområde er det viktig at
den koordinerende rollen blir ivaretatt ved at det settes inn nok ressurser

Koordinerende hovedverneombud utpekes av fagforeningen der hvor den organiserer
mer enn halvparten av de ansatte med stemmerett til valg av verneombud.

Dersom to eller flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet utpeker disse det koordinerende
hovedverneombud. Dersom ingen fagforening alene eller sammen med andre
organiserer halvparten av de ansatte velges koordinerende hovedverneombud av
hovedverneombudene.
Den som er valgbar som hovedverneombud er også valgbar som koordinerende hovedverneombud.

11.7 Koordinerende hovedverneombud og/eller hovedverneombud på
heltid/deltid
Hovedverneombud på hel/deltid har samme betingelser og godtgjørelse som tillitsvalgt
på hel/deltid.

Hovedavtalen – 12.3 Godtgjørelse ved møter i AMU
Når møter i arbeidsmiljøutvalget finner sted i et medlems ordinære arbeidstid, skal
medlemmet ikke ha fradrag i lønnen. For møter i den enkeltes fritid om bord betales
vedkommende som for sikkerhetsmøter etter tariffavtalen. Faller slike møter i
offshoreansattes friperiode betales med overtid for medgått tid, dog minimum 4 timer.
Alternativt at det avtales lokalt betaling som fastsatt for tillitsvalgte som møter på årsmøter
og tillitsvalgtskonferanser.

Veksling av innhold

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved