Vedtekter

INNHOLDSFORTEGNELSE (korrigert §6.1 iht. vedtak på årsmøte 2024)

§ 1 KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

SAFE i Odfjell klubben er partipolitisk uavhengig.

SAFE i Odfjell er medlem av SAFE, Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

1.1. Å organisere alle ansatte i Odfjell Drilling og Odfjell Technology på et fritt grunnlag.

1.2. Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser.

1.3. Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.

1.4. Arbeide for økt innflytelse i bedriften.

1.5. Foreningen har forhandlingsrett for de ansatte (medlemmene).

1.6. Klubben skal i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber.

1.7. Å koordinere alle felles interesser ovenfor bedrift, organisasjon og andre klubber.

1.8. Å sammen med bedriftsledelsen arbeide for den overordnede målsetning at Odfjell Drilling og Odfjell Technology, skal av både operatør og ansatte, oppfattes som både det sikreste og beste på alle måter.

1.9. Å fremme bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse og ansatte.

§2 MEDLEMSKAP

2.1. Alle ansatte i Odfjell Drilling og Odfjell Technology kan bli medlem.

2.2. Vilkår for medlemskap er forøvrig at medlemmet følger forbundets og klubbens vedtekter og vedtak.

2.3. Hvert medlem plikter etter evne å støtte klubbens virksomhet.

2.4. Innmelding skal foregå skriftlig pr. post, E-mail, eller elektronisk via påmeldingsskjema på hjemmesiden. Utmeldinger skal foregå skriftlig på E-mail eller               pr.post til klubbkontoret eller SAFE sentralt.

2.5. Medlemmer kan ikke melde seg ut under eller i forbindelse med konflikt. Dette regnes i fra det tidspunkt varsel om plassoppsigelse er gitt.

2.6. Inn/utmelding til/fra klubben regnes fra den dag SAFE sin administrasjon mottar skriftlig melding. Medlemmets rettigheter /plikter opphører / trer i kraft fra             samme måned som det er betalt kontingent for. Innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

2.7. Medlemskap i klubben opphører normalt når man ikke lenger er ansatt i bedriften.

Medlemskapet kan opprettholdes ved eksempelvis:

 • Videreutdanning
 • Uførhet
 • Oppnådd pensjonsalder

Tidligere medlemmer som egenhendig har foretatt utmelding, og som igjen leverer innmelding til Odfjell klubben, kan bli avvist som kandidat til klubbstyret. En slik avvisning kan ankes inn til første ordinære årsmøte. Tidligere styremedlemmer kan ved søknad til klubbstyret, igjen bli opptatt som medlem med fulle rettigheter. 3

2.8. MEDLEMMETS PLIKTER:

 • Hvert medlem plikter etter evne å støtte klubbens virksomhet.
 • Medlemmene kan ikke inneha tillitsverv i foreningen hvis de samtidig har tillitsverv innen arbeidsgivers organisasjon. Dette gjelder ikke verv som tillitsvalgt/ arbeidstaker representant i bedriftens styre.
 • Et hvert medlem plikter å hemmeligholde saker for uvedkommende som er av viktighet for klubben.Ved tvilstilfeller om saken må det innhentes en godkjenning fra klubbens leder, AU eller klubbstyret.
 • Et hvert medlem plikter, når foreningens styre forlanger det, å svare på spørsmål som gjelder medlemmets forhold til foreningen.
 • Alle medlemmer har stemmeplikt ved uravstemningen

§3 ÅRSMØTET

3.1. Årsmøtet er klubbens høyeste styrende organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år, på sted og tid som fastsettes av klubbstyret..

3.1.1 Leder kaller inn til årsmøte.

3.1.2 Til årsmøtet innkalles alle tillitsvalgte i henhold til en fordelingsnøkkel, som fortrinnsvis vil gjengi en lik representasjon i forhold til de forskjellige innrettningene klubben er representert på. Da med inntil 3 stk. fra hver installasjon. Om disse  tillitsvalgte ikke kan møte må de påse at deres varavalgte innkalles stiller til årsmøte. Kan heller ikke disse møte kan styret velge andre tillitsvalgte vara eller delegater. I tillegg møter klubbstyret med vara valgte.

3.2. Klubbstyret forbereder og innkaller til årsmøtet. I forberedelsene skal styret påse at alle medlemmene får tilgang til informasjon om når og hvor årsmøtet skal avholdes. Tid og sted for Årsmøte kunngjøres fortrinnsvis på klubbens hjemmeside, alternativt via e-post eller ved oppslag. Frist for innsending av saker  er 4 uker før årsmøte. Alle medlemmer i klubben har rett til å fremme saker. Styret skal påse at innkalling og saksdokumenter blir sendt ut i så god tid som mulig, og senest 1 uke før årsmøte. Ved uforutsette hendelser kan saksdokumentene utleveres ved årsmøte start. Det settes da av nødvendig tid til gjennomlesning – med inntil en time.

3.3. Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger:

 • Møteleder
 • Tellekorps (2 pers. ved behov)
 • Protokollfører
 • Protokollgodkjennere (2 pers)
 • Referent
 • Revisorer (2 pers.)

3.4. De av møtets valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført. Protokoll skal inneholde alle innkomne forslag, og navn på forslagsstilleren, selv om forslaget blir nedstemt. Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning. Forslag som blir trukket, tas ikke med i protokollen. Protokollen skal vise resultatet av alle avstemninger med; for – mot – blanke stemmer.  Protokollen skal godkjennes og signeres før årsmøtet oppløses.

3.5. Ved avstemming på årsmøte har hver godkjente delegat en (1) stemme. Med unntak av § 4.5 (vedteks endring) blir saker avgjort ved alminnelig flertall. Lukket avstemning skal brukes om en av delegatene krever det. Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med forslag som er opp til behandling. Det er anledning til å kreve protokolltilførsel. Møteledelsen presenterer gjeldende stemmeregler ved oppstart av årsmøte.

3.6. Referat fra årsmøtet skal godkjennes av styret,  og skal så snart som mulig etter møtet skal det gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte på klubbens intranett. Referat fra årsmøte skal fortrinnsvis skrives elektronisk.

3.7  Årsmøtet er beslutningsdyktig når det etter vedtektene er riktig innkalt og halvparten av delegatene er til stede. Ved oddetall rundes det nedover.
(Eks.: 25 påmeldte delegater, årsmøte er beslutningsdyktig når 12 stk. er til stede)  

3.7.1. Årsmøtet er beslutningsdyktig så lenge møteledelsen ikke har hevet møte.

3.7.2. Hvis et møte ikke er vedtaksdyktig pga. for få oppmøtte, vil det neste/nye årsmøte som det blir innkalt til med lovlig varsel, være vedtaksdyktig uansett  antall fremmøte.

§4 ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

4.1. Å behandle, og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsordenen skal det alltid stå behandling av årsmelding og regnskap for den tilendebrakte årsperiode, budsjett for den neste perioden, behandling av innkommende saker og valg av styret.

4.2. Årsmøtets valg av klubbstyret fattes etter følgende kriterier:

a) Velge:  Leder, nestleder, sekretær og inntil 9 styremedlemmer og inntil 5 varamedlemmer. Valgene foretas i forhold til den enkeltes utløp av valgperiode. Ved valg av leder, nestleder og sekretær kreves det absolutt flertall.

b) Styrets sammensetning skal fortrinnsvis gjenspeile medlemsmassen i forhold til flytende og faste innrettninger og at flest mulig innrettninger har en representant i styret.  

c) For og bli valgt inn i ledende verv i klubben (innen AU) må vedkommende kandidat fortrinnsvis ha sittet i som styremedlem i minst en valgperiode (3 år) sammenhengende. For å kunne velges inn i klubbstyret må en ha vært tillitsvalgt eller vara -tillitsvalgt i SAFE i Odfjell sammenhengende i minimum de 3 siste år.

Ved særskilt behov kan en gjøre unntak for ovennevnte: 

 • Kandidaten har tidligere sittet i klubbstyret og ønsker å stille til nytt valg, men har ikke vært tillitsvalgt i de 3 siste år.
 •  Kandidaten har nødvendig kompetanse/erfaring fra tillitsvalgtarbeid og/ eller styrearbeid, eller årsmøte ser et behov for at styret får en representasjon fra en arbeidsplass klubben ikke er representert, ref.: §4 b).

Det er en forutsettning at kandidten er valgt til plasstillitsvalgt på det gjeldende tidspunktet / årsmøte avholdes. Styret kan under årsmøteperioden foreta suppleringsvalg til klubbstyret iht. nevnte unntaksregler. Kandidaten stiller opp til ordinært valg på førstkommende årsmøte.  Årsmøte behandler og gjør vedtak i saken.

d) Dersom ingen stiller til valg til et gitt verv på årsmøtet, kan styret foreta supleringsvalg i valgperioden. Valget skal bekjentgjøres til medlemmene. Leder og 1st nestleder skal velges av årsmøte.

e) Utførelse av Kassererfunksjonen velges av styret.
Årsmøte velger klubbstyre i henhold til hovedavtalens pkt. 3.3 og 3.4, bestående av:

– Leder
– Nestleder.  -Ved behov kan flere nestleder posisjoner velges iht. hovedavtalen pkt 3.3
– Sekretær.  -Ved behov kan flere sekretær posisjoner velges iht. hovedavtalen pkt 3.3
– Inntil 9 styremedlemmer iht. hovedavtalens pkt.3.4
– Inntil 5 varamedlemmer.

4.2.2 Ved valg av styremedlemmer kreves det mer en 50% flertall. Har en ikke oppnådd det ved førstegangs avstemming foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall.

4.3. Valgperioden er tre (3) år.

4.4. Lagt inn i § 4.2.a

4.5. Ved endring av vedtektene kreves det 2/3 flertall på årsmøtet.

4.6. Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.

4.7. Årsmøte velger to (2) revisorer med varavalgt/e for kommende regnskapsperiode. Styremedlemmer kan ikke velges til revisorer.

4.8. Klubbstyret legger frem en anbefalt klubbkontingent/ størrelse.  Årsmøtet vedtar kontingenten, endring krever 2/3 flertall.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

5.1. Når 50 % av årsmøtets delegater krever ekstraordinært årsmøte, skal klubbens styre tilrettelegge for dette.

5.2. Når et flertall av styret, eller 2/3 av tillitsvalgte krever det; når det har oppstått særlig viktig eller uforutsette situasjoner som krever raske avgjørelser, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

5.3. Når 50 % av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

5.4. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den – de saker som er lagt til grunn for innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal minimum være innkalt med 2 ukers varsel.

§6 KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

6.1. Klubbstyret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Og inntil 9 styremedlemmer.

6.1.2 Styret skal minst bestå av leder, nestleder og sekretær.

6.1.3. Styrets sammensetning skal fortrinnsvis gjenspeile medlemsmassen i forhold til flytende og faste innrettninger. Det skal og bestrebes at styrets totale sammensetning har en fordeling som tar høyde for at de enkelte innretningene bør være representert i styret så langt det lar seg gjøre.

6.2. Klubbstyret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og retningslinjer som årsmøtet har trukket opp og vedtektene tilsier.

6.3. Leder forestår den daglige drift av administrasjonen som består av klubbens heltidsvalgte, deltidsvalgte og ansatte medarbeidere som har sin arbeidsplass på klubbkontoret eller er knyttet til klubbkontoret i forhold til sitt verv.

6.4. Leder innkaller til styremøte. Styret skal avholde minst fire styremøter per år. Fortrinnsvis to styremøter per halvår. Det skal tilstrebes å kalle inn til styremøte med minst fire ukers varsel.

6.5. Når 50 % av styret krever ekstraordinært styremøte, skal leder innkalle til dette.
Et ekstraordinært styremøte kan kun behandle den – de saker som er lagt til grunn for innkallingen. Ekstraordinært styremøte skal minimum være innkalt med to ukers varsel.

6.6. Strøket

6.7. Klubbstyret skal forvalte klubbens økonomiske midler, sørge for at regnskapet blir ført etter gitte retningslinjer, gi bevillinger etter årsmøtets gitte retningslinjer og vedtatte budsjetter.

6.8. Klubbstyret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer er innkalt,  og det i henhold til  vedtektene er riktig innkalt, og minst fire styremedlemmer møter, deriblant leder.  Vedtak i styret fattes med vanlig flertall, med unntak av vedtak om eksklusjon av medlemmer som krever 2/3 flertall.

6.9. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

6.10. Dersom en tillitsvalgt blir valgt til en heltidsstilling i SAFE sentralt, utgår vedkommende fra sitt verv i klubben i samme periode.

6.11. Det skal føres protokoll og referat på alle styremøter. Referat skal fortrinnsvis føres elektronisk og skal godkjennes av de tilstedeværende på gjeldende møte før det gjøres tilgjengelig.

6.12. Klubbstyret kan dersom nødvendig, innkalle til konferanse med de tillitsvalgte, samlet eller – delt. Dette skal være et rådgivende organ.

6.13. Klubbstyret foretar nødvendig suppleringsvalg i perioden.

6.13.1 Klubbstyret utpeker delegater til SAFE Kongress og Landsmøte i henhold til den fordelingsnøkkelen som er gitt av SAFE.

6.13.2. Styremedlemmene har møteplikt til innkalte møter. Dersom et styremedlem uteblir mer en to (2) ganger uten gyldig grunn, rykker en varavalgt opp som ny representant.
Styret setter opp en oversikt over en minnelig forståelse av gyldig og ugyldig grunn til fravær fra styremøter. Oversikten protokolleres.

6.14. Styret skal utarbeide et årlig handlingsprogram som skal framlegges for godkjenning på årsmøtet.

6.15. Styret skal utarbeide inventarliste over eiendeler som SAFE i Odfjell eier. Ved avhending av utstyr, fastsetter styret verdien.

6.16. Styremedlemmer plikter og delta på kurs for tillitsvalgte så raskt som mulig.

§ 7 URAVSTEMMING

7.1. Uravstemning er klubbens høyeste myndighet. Uravstemning skal bl.a. brukes ved / når:

 • 1/3 av medlemmene krever det.
 • 2/3 av klubbstyret samlet i møte krever det.
 • Flertallet av Årsmøtet krever det i spesielle saker.

7.2. Klubbstyret skal forberede og gjennomføre uravstemning på følgene måte:

 • Stemmemateriale og stemmesedler skal sendes hjem til all medlemmene, og skal også gjøres  tilgjengelig på plattformene.

7.3. Uravstemning skal foregå ved at hvert medlem skriftlig skal kunne avgi stemme uten å møte opp på klubbkontoret.

7.4. Stemmegivningen er hemmelig. Det er opp til klubbstyret å beslutte tidsfrist i det enkelte tilfelle, dog med en rimelig tid for gjennomføring.

7.5. Klubbstyret utpeker tellekorps.

7.6. Tellekorpset krysser av i medlemsfortegnelsen for de medlemmer som har stemt. Stemmeseddel opptellingen skal skje samtidig. Opptellingen skal skje samlet på klubbkontoret.

7.7. Det opptalte stemmeresultat føres inn i stemmeprotokollen. Stemmeprotokollen kvitteres av tellekorpset og overleveres klubbstyret for oppbevaring i 1 år.

7.8. Alle medlemmer har stemmeplikt, slik at resultatet er mest mulig representativt.

§ 8 TILLITSVALGT

8.1. Det skal velges tillitsvalgte med vara valgte på alle skift på alle innretninger. En tillitsvalgt kan i tillegg inneha verneombud eller hovedverneombud verv.

8.2. Tillitsvalgte velges for to (2) år ved avstemning innen den gruppen/ crew de skal fungere i.

8.3. Hvis en tillitsvalgt skifter crew, går over på heltidsverv i land, eller av andre årsaker blir borte fra sitt verv på crewet i mer en 6 måneder, utgår tillitsvervet og den vara-valgte overtar vervet inntil nytt valg finner sted. Varavalgt er da fungerende tillitsvalgt og har ansvaret for å iverksette nytt valg.

8.4. Tillitsvalgte skal utføre de oppgaver som pålegges av klubben. De har et overordnet ansvar for verving av nye medlemmer og oppfølgning av medlemmene ombord. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta klubbens og arbeidskollegaers interesser, og ikke minst arbeide aktivt for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte i bedriften.

8.5. Den tillitsvalgte melder tilbake til klubbkontoret og til bedriftens ledelse/ansvarlige om bord, om det gjennomførte tillitsvalget og resultatet. Klubbkontoret gir videre melding til arbeidsgivers fagforbundsrepresentant på land, om hvem som er valgt, hvilken rigg og crew den tillitsvalgte jobber på. Meldingene må gis etter de fristene som er gitt i Hovedavtalen. Den tillitsvalgte, og eller medlemmene på crewet har ansvaret for at tillitsvalg/ nyvalg gjennomføres i henhold til § 8.2 og 8.5.

8.6. Den tillitsvalgte er pliktig til å orientere medlemmene og klubbkontoret om fratredelse fra sitt verv og samtidig sørge for å iverksette nyvalg av etterfølger.

8.7. Tillitsvalgte skal ha den nødvendige opplæring angående forhold som er nødvendig for vervet, snarest mulig etter valget. SAFE kjører jevnlig tillitsvalgtkurs som den tillitsvalgte er forpliktet til å melde seg på så fort som mulig, enten via kursansvarlig i klubben eller ved egen påmelding til SAFE.

8.8. Et hvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv innen klubben. Man kan etter å ha stilt i tillitsverv, frasi seg verv for dobbelt så lang tid som man har fungert.

8.9 Det velges en Hovedtillitsvalgt på hver innretning. Denne velges av de tillitsvalgte om bord, eller pekes ut av klubbstyret hvis det ikke velges en. Valgperioden er i henhold til §8.2.

§ 9 ØKONOMI

9.1. Godtgjørelse (bidrag) i forbindelse med møter og arbeid for/ og i regi av  SAFE i Odfjell fastsettes av årsmøtet. Ved behov kan endringer gjøres av styret i perioden. Endringer meddeles på det først kommende årsmøte.

9.2. SAFE i Odfjell styret skal fremlegge budsjett for neste periode (går fra fra årsmøte til årsmøte) på årsmøtet for godkjenning. Ved en ekstraordinær situasjon, kan nødvendige justeringer i budsjettet gjøres ved minimum 50%  flertall  i styret.

9.3. SAFE i Odfjell styret skal framlegge et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.

9.4. Klubbstyret utpeker hvem som har prokura.

9.5. Kasserer har ansvar for en løpende bokføring av klubbens inntekter og utgifter og kreve inn utestående. Kasserer forestår – i hovedsak – all fakturering og betaling på vegne av klubben. Kasserer informerer styret om status for budsjett og beholdning på hvert styremøte. Kasserer holder leder løpende orientert om klubbens økonomiske situasjon.

§10 VELFERD

10.1. Klubbstyret kan sette opp velferdsforslag som godkjennes av årsmøte.

§ 11 KLUBBKONTINGENT

11.1. Kontingenten betales ved trekk i lønn. Lærlinger betaler ikke kontingent

11.2. – – –

11.3. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet med 2/3 flertall.

Ved uforutsette hendelser som påvirker klubbens økonomi, gis styret fullmakt til å endre kontingenten for inneværende periode med 2/3 flertall.

11.4. Fritak /reduksjon av kontingent kan oppnås i følgende tilfeller:

 • Arbeidsløshet / delvis arbeidsløshet.
 • Verneplikt.
 • Skole/kurs, utdanningstid uten lønn/stønad fra arbeidsgiver.
 • Permisjoner uten lønn/stønad.
 • Pensjonering.
 • Uførhet.
 • Attføring.

Fritak eller reduksjon for nevnte grupper fastsettes av styret.

11.5. Passive medlemmer betaler kr. 300 pr. år i kontingent til SAFE og betaler ikke klubbkontingent.
Passive medlemmer har ikke rett til å delta i klubbens forsikringer etc. som gjelder for fullt betalende medlemmer. Fullt betalende medlemmer menes med medlemmer som betaler klubb kontingent til SAFE i Odfjell.

Passivit medlemskap gjelder ved følgende forhold:

 • pensjonering
 • uførhet
 • attføring
 • støttemedlem
 • andre gjeldende regler i henhold til SAFE sine vedtekter om passivt medlemskap.

11.6. Hvilende medlemskap i klubben innrømmes medlemmer som har permisjon uten lønn. Klubben er i slike tilfeller ikke ansvarlig for medlemmets eventuelle forsikringspremier som følger av et fullt betalende medlemskap.

11.7 Medlemmet har selv ansvaret for å melde i fra til klubben og SAFE om at det må iverksettes kontingent trekk hvis en går tilbake til arbeid..

12 REVISJON

12.1. Revisjon av SAFE i Odfjell regnskap skal foretas av de valgte revisorer.

12.2. Revisorene skal utføre sine oppgaver kritisk og tallmessig i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk. De valgte revisorer foretar også den forvaltningsmessige kontroll av klubben.

12.3. Revisjonsberetning skal legges frem for årsmøtet for godkjenning.

12.4. Klubbstyret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonti og kasse- beholdning.

12.5. Godkjent regnskap er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på klubbkontoret. Tid for gjennomsyn avtales nærmere med leder, arbeidsutvalget, eller klubbstyret.

12.6. Revidert årsregnskap sendes SAFE ved forespørsel.

§13 ARBEIDSSTANS

13.1. Nedleggelse av arbeidet kan ikke foretas uten at samtykke foreligger fra SAFE forbundsstyre.

13.2. Når slikt samtykke foreligger, eller når det er varslet lockout, skal det velges en streike- eller lockout nemnd.

13.3. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon. Tar medlemmer annet arbeid, må de gi melding om det til klubbstyret. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller organisasjonens stønad bort.

§14 EKSKLUSJON - SUSPENSJON AV MEDLEMMER

14.1 Medlemmer som handler i strid med klubben eller SAFE sine vedtekter, vedtak i styret, årsmøte/vedtak, motarbeider klubbstyret, i skrift eller tale sprer rykter som kan skade forbundet/ klubben dets ledelse eller tillitsvalgte, eller på annen måte opptrer illojalt eller ukollegialt,  vil bli rapportert til SAFE sentralt, og klubbstyret kan vedta suspensasjon eller eksklusjon av medlemmet med øyeblikkelig virkning. Eksklusjonen medfører at medlemmet ikke kan være medlem av SAFE.

14.2. Før styret vedtar eksklusjon i medhold av denne paragraf, forelegges saken for vedkommende for uttalelse. Vedtak om eksklusjon kreves et 2/3 flertall i styret.

14.3 Vedtaket kan innen en (1) måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påanke eksklusjonen til klubbens førstkommende årsmøte.

14.4. Meddelelsen om eksklusjon/suspensjon skal være skriftlig og sendt rekommandert.

14.5. Eksklusjonen medfører tap av alle rettigheter i SAFE. Krav av enhver art bortfaller fra og med eksklusjonsdato, fra den eller de som er ekskludert.

14.6. Ekskluderte medlemmer kan gjeninntas som medlem når forholdene for ekskluderingen er tilfredsstillende gjenopprettet, etter samråd med klubbstyret og eller årsmøte. Opphevelse av en eksklusjon krever 2/3 flertall i styret.

§15 OPPLØSNING AV SAFE I ODFJELL

15.1. SAFE i Odfjell kan ikke oppløses uten at det er 2/3 flertall for det, på to uravstemninger. Disse avholdes med minimum 6 – seks måneders mellomrom, og maksimum 1 – ett – års mellomrom.

15.2. Dersom SAFE i Odfjell oppløses, går de eiendeler som er tilført via forbundet tilbake til SAFE.

15.3. Dersom SAFE i Odfjell oppløses, skal alle likvide midler settes inn på en sperret bankkonto i SAFE. Denne konto skal opprettholdes i 10 år. Dersom ny klubb ikke er startet i Odfjell Drilling og/eller Odfjell Technology innen denne tid, tilfaller midlene SAFE. Ved oppstart av ny klubb, tillfaller midlene i sin helhet den nye klubben.

§16 ENDRING AV VEDTEKTENE

16.1. Vedtektene skal være under revisjon for å kunne tilpasses klubbens drift og utvikling.

16.2. Vedtektene kan bare endres etter 2/3 flertall på årsmøte

16.3. Benkeforslag kan kun reises til vedtekter som er til behandling på årsmøte. Andre endringer kan kun fattes der dette faller naturlig i henhold til de endringene som er vedtatt.

§17 VALGKOMITÉ

17.1. Valgkomiteen velges på årsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

17.2. Valgkomiteen skal bestå av 3 – tre – medlemmer og 1 – en – varavalgt.

17.3. Valgkomiteen skal sette i gang sitt arbeid i så god tid, og senest 6 – seks – måneder før årsmøtet – at den kan overlevere klubbstyret, innen siste styremøte før årsmøtet, en alfabetisk liste over foreslåtte kandidater til de verv som skal velges på årsmøtet.

17.4. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 1 måned, eller siste styremøte før årsmøtet avholdes.

§18 ARBEIDSUTVALGET AU

18.1. Leder kaller inn AU til møter etter behov.

18.2. AU fører protokoll fra sine møter.

18.3. AU skal påse at vedtak og intensjoner fra årsmøtet og klubbstyret blir iverksatt.

18.4. Leder kan innkalle styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer til forhandlingsmøter med bedriften ved behov.

§ 19 TVISTER

19.1. Tolkning av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal fortolkes blir avgjort av klubbstyret med rett til å klage til førstkommende årsmøte.

§ 20 HABILITETS REGLER

20.1. Styremedlemmene er pålagt en objektivitet og upartiskhet i forhold til behandling av saker styret. Styremedlemmene skal utføre sitt verv på vegne av alle medlemmene i klubben og er forpliktet til å behandle alle saker til det beste for klubben og alle medlemmene i klubben. Et styremedlem sitter ikke i styret som en partisk representant fra den innrettningen de har sitt arbeid på, eller kommer fra.

( 1 ) Hovedregelen om habilitet er at styremedlemmet ikke må ta utenforliggende hensyn i saksbehandling. Sakene skal behandles på et objektivt og upartisk grunnlag. En generell regel er at man er inhabil dersom det foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets upartiskhet.

20.2. Styremedlemmet har til enhver tid en plikt til å vurdere sin egen habilitet, og gi melding i god tid om forhold som kan føre til inhabilitet.

20.3  Det er klubbstyret som treffer en endelig avgjørelsen om et styremedlem er inhabil i henhold til klubbens habilitetsparagrafer. Et styremedlem kan si sin mening om habilitetsspørsmålet, men ikke delta ved avgjørelsen av dette

20.4 Hvis et styremedlem er å anse som «inhabil»  innebærer det at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til dennes upartiskhet.

20.5. Er et styremedlem inhabil skal denne overlate beslutningen til andre, eventuelt fratre midlertidig når styret skal treffer en avgjørelse i den konkrete sak.

20.6. Det å være «Habil» vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.

20.7 Forhold rundt habilitets spørsmål:

 • Svært nære vennskap eller avhengighetsforhold vil (kunne) føre til inhabilitet. Imidlertid er vanlig: bekjentskap, kollega- eller naboskap normalt ikke nok til å erklære inhabilitet.
 • Bittert uvennskap vil på samme måte som nære vennskap kunne føre til inhabilitet.

Likeså er en ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for styremedlemmet selv eller noen som denne har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

20.8  Er et styremedlem inhabil,  skal det og tas stilling til om et evt. annet styremedlem med nær tilknytning til denne, og skal vurderes ifh. til  habilitetsreglene hvis dette vil kunne påvirke dennes behandling av saken.

20.9  Et «særegent forhold» som etter omstendighetene kan gjøre et styremedlem inhabil, er at denne har uttalt seg på en måte som viser at denne har en forutinntatt i en sak, før enn har fått saken forelagt til avgjørelse.

20.10  Reglene har både en objektiv og en subjektiv del. I noen tilfeller skal styremedlemmet fratre utelukkende på grunnlag av sitt forhold til en som er part i saken (slekt eller familie), uansett om en har noen interesse i sakens utfall eller ikke.

 I andre tilfeller skal en fratre om det kan være grunn til å mistenke at en har en mer indirekte fordel eller ulempe av et bestemt utfall i saken, uten at en har noe forhold til en av partene som gjør enn inhabil på objektivt grunnlag.

At et styremedlem deltar i en sak som gir han en fordel (eller ulempe), er ikke tilstrekkelig til at han blir inhabil dersom saken er av en slik generell karakter at det er en stor gruppe, eller mange andre som får den samme fordelen (eller ulempen). Dersom saken gjelder ham spesielt, vil han være inhabil.

§21 KONSEKVENSER VED OVERTREDELSE AV HABILITETSREGLENE

Iht. styrereglene.

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved